ทรงพระเจริญ
60 ปี มจธ. | เว็บไซต์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี | KMUTT Website.